flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

Assessment a Development Centrum (AC/DC)

Komu je určeno:

Využití Assessment i Development Centra doporučujeme pro pozice manažerské, klíčové a dále pozice, které mají v náplni práce především kontakt se zákazníky firmy.


Specifikace produktu:

Assessment Centrum je speciální metoda selekce, zpravidla jednodenní intenzivní program, který se používá pro výběr zaměstnanců z určitého počtu uchazečů. V současné době jde o nejdůkladnější a nejpřesnější metodu výběru zaměstnanců. Zatímco Assessment (hodnotící) Centrum je zaměřeno na výběr, Development (rozvojové) Centrum se soustřeďuje na další rozvoj jedinců a je v něm věnován větší prostor průběžné zpětné vazbě včetně názorů a postřehů účastníků. Assessment i Development Centra tak přinášejí komplexní pohled na jednotlivé účastníky a jejich hlavním rysem je přítomnost zkušených hodnotitelů, kteří posuzují kandidáty z různých hledisek a podle různorodých kritérií.

Výhody programů spočívají v dosažení vysoké míry objektivity a validity hodnocení z důvodu většího počtu hodnotitelů a širokého spektra diagnostických metod, možnosti postihnutí procesu interakce a schopnosti týmové práce, včetně vzájemného porovnání zúčastněných kandidátů.


Přístup Easy Solutions:

Účastníci programu jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy v procesu skupinového dění. Kromě zjištění aktuální úrovně dovedností a schopností je rovněž postihován potenciál pracovníků a dle požadavků je navržen plán dalšího rozvoje, popř. se tyto metody využívají jako tréninkové. Program obou nástrojů je vytvořen na míru potřeb klienta a často zahrnuje testové metody (výkonové testy, osobnostní dotazníky, projektivní testy), individuální úkoly (případové studie, in-basket metody, prezentace), dialogové úkoly (krizová řešení), týmové úkoly (rolové hry, nečekané situace, výtvory), interview a podrobnou zpětnou vazbu. Jedná se tedy o důkladné hodnocení účastníků, kombinaci více hodnotících psychologických postupů a technik v jednom časově uzavřeném bloku.

Výstupem obou programů jsou přehledně zpracované závěry formou reportů v takové podobě, jež si klient sám zvolí (elektronicky, v tištěné formě, případně s možností dodatečné ústní interpretace psychologa).


Naše nabídka:
flower_m
Konkrétní varianty návrhů Assessment i Development Centra lišící se skladbou použitých diagnostických nástrojů, úkolů, hloubkou, šíří záběru, časovou a ekonomickou náročností i finálním výstupem, budou sestaveny po dohodě s klientem a specifikaci jeho požadavků. Naši konzultanti jsou schopni flexibilně reagovat na specifická přání klienta a navrhnout řešení šité na míru jeho potřeb.
bottom