flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

Psychologická pracovní diagnostika (ONLINE)

Komu je určena:

Psychologická pracovní diagnostika prospěje zejména těm, kteří usilují o:

- zefektivnění a zkvalitnění výběru zaměstnanců (především při obsazování „kritických“ rolí v organizaci)
- rozhodování založené na objektivních hodnotících metodách
- vytvoření specializované hodnotící metodologie, která reflektuje specifické požadavky organizace
- pochopení motivačních faktorů zaměstnanců vedoucích ke snížení fluktuace ve společnosti
- odhalení a pojmenování potenciálních problémů souvisejících s oblastí lidských zdrojů ve snaze jim efektivně předcházet
- získání strukturovaných informací, jež mohou hrát významnou roli pro nastavování interních procesů v organizaciSpecifikace produktu:

Psychologické testování a zpracování komplexního odborného psychologického posudku jedinců nebo skupin je efektivním nástrojem pro získání objektivních informací potřebných pro podporu kvalifikovaného rozhodování zaměstnavatele v klíčových fázích rozvoje organizace. Psychologické testování je velice účinné při výběru a přijímání zaměstnanců, jejich výkonnostního hodnocení během trvání pracovního poměru (s ohledem na plánování dalšího vzdělávání, kariérního růstu apod.), ale i v situacích, kdy firma prochází obdobím organizačních změn následkem akvizic, propojování či redukce kapacit.

Odborně interpretované výsledky psychologických testů poskytují vždy kromě objektivního zhodnocení silných a slabých stránek jednotlivců také náměty na rozvoj jejich potenciálu. Ten může mnohdy zůstávat i pro samotného hodnoceného skrytý, přičemž jeho odhalení může napomoci dalšímu správnému nasměrování budoucího rozvoje. Z tohoto pohledu je psychologické hodnocení důležitým zdrojem informací a přínosem pro obě zúčastněné strany.


Přístup Easy Solutions:

Základem pro získání kvalitních výsledků a relevantních výstupů je využití adekvátních profesionálních psychodiagnostických metod. Easy Solutions je vlastníkem certifikovaných licencí testů, pomocí kterých je možné získat komplexní pohled na uchazeče – intelekt, osobnostní vlastnosti, profesní zaměření, manažerské předpoklady, schopnost učit se, zvládání stresu, sociální kompetence atd. Námi používané moderní metody zahrnují testy schopností, výkonové testy, osobnostní dotazníky i projektivní psychodiagnostické metody včetně rozhovoru. Namátkou jmenujme Test struktury inteligence (IST 2000 R), Dotazník strategie zvládaní stresu (SVF-78), Dotazník motivace k výkonu (LMI), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), Dotazník typologie osobnosti GPOP (MBTI) a jiné. V případě specifických požadavků našich klientů jsme schopni vyvinout psychodiagnostické nástroje šité na míru. Forma, kterou přistupujeme ke každému uchazeči, je vysoce individuální, s využitím speciálně navržené testové baterie, jež zaručuje soulad výstupů se stanoveným záměrem. Psychologické testování probíhá vždy formou osobního kontaktu s hodnoceným.

Výstupem testování a celkového hodnotícího procesu jsou přehledně zpracované závěry z provedených psychologických vyšetření formou reportů v takové podobě, jež si klient sám zvolí (elektronicky, v tištěné formě, případně s možností dodatečné ústní interpretace psychologa).

Součástí výstupů předávaných klientovi může být kromě samotného reportu obsahujícího souhrnnou zprávu o výsledku testu také návrh řešení potenciálně slabých míst. Tato řešení mohou mít formu doporučení vzdělávacích programů, návrhu změn v organizační struktuře společnosti či kompetencí jednotlivých zaměstnanců. Uvědomujeme si, že každá organizace je tak silná jako její nejslabší článek, a proto je cílem Easy Solutions pomoci klientovi slabá místa v oblasti lidských zdrojů nejen odhalit, ale především s nimi aktivně pracovat za účelem jejich postupného odstranění.

Testy a dotazníky je možné administrovat rovněž v ONLINE podobě prostřednictvím vzdáleného přístupu přes webové rozhraní.

Naše nabídka:

Konkrétní flower_mvarianty návrhů psychologické pracovní diagnostiky lišící se skladbou použitých diagnostických nástrojů, hloubkou, šíří záběru, časovou a ekonomickou náročností i finálním výstupem, budou sestaveny po dohodě s klientem a specifikaci jeho požadavků. Naši konzultanti jsou schopni flexibilně reagovat na specifická přání klienta a navrhnout řešení šité na míru jeho potřeb.

bottom