flower 

Easy Solutions - Psychologická pracovní diagnostika

bottom

Zjišťování pracovní spokojenosti

Komu je určeno:

Zjišťování pracovní spokojenosti má opodstatnění zejména tam, kde se vyskytuje nedostatek špičkových odborníků, kteří by v případě průměrných pracovních podmínek mohli zvažovat odchod ke konkurenci. V zájmu společnosti v takovém případě je zajistit příjemnou atmosféru na pracovišti a minimalizovat riziko odchodu svých zaměstnanců.


Specifikace produktu:

Z pohledu zaměstnance představuje spokojenost v zaměstnání velmi naléhavou potřebu přímo související s jeho zdravým rozvojem. Vnímaná pracovní nepohoda může pro zaměstnavatele skončit ztrátou vysoce ceněných odborníků, následovanou finanční újmou. Pravidelné získávání zpětné vazby, jež vyžaduje od zaměstnanců, jejich zapojení do dialogu s organizací, mnohdy dovede zvrátit negativní dojem, že jsou zaměnitelnou součástkou v ohromném firemním soukolí. Naopak zdůrazňuje jejich úlohu jako vitálně důležitého prvku, jehož hlas se podílí na formování celé organizace. Vnímaný (ale na druhé straně i postrádaný) pocit vlivu či moci může mít rozhodující účinek na výslednou míru spokojenosti zaměstnance.


Přístup Easy Solutions:

Easy Solutions nabízí produkt speciálně vyvinutý za účelem snížení tohoto rizika a identifikaci faktorů, které by mohly potenciálně vést k subjektivně nepříjemnému prožívání pracovního prostředí. K realizaci projektu používáme dotazníkové metody, které zahrnují oficiální, standardizované a užitou praxí prověřené nástroje, ad hoc sestavené inventáře, anonymní či adresné dotazování, alternativní i otevřené otázky a konečně polostrukturovaný rozhovor, jehož cílem je ověřit hodnověrnost a konzistenci výpovědí zkoumaných osob a získat hlubší vhled do postojů pracovníků k současnému zaměstnání a společnosti.

Šetření probíhá formou dotazování na vztah k práci a společnosti, spokojenost se systémem odměňování a jeho výší, organizačními podmínkami práce, vztahy ve skupině a k nadřízenému, naplnění původních očekávání před vstupem do zaměstnání apod. Výstupem testování mohou být nejen údaje o míře spokojenosti pracovníků, ale i přehled o jednotlivých faktorech přispívajících ke spokojenosti na pracovišti nebo porovnání rozličných skupin zaměstnanců ve stejných či rozdílných podmínkách.


Naše nabídka:
flower_m
Konkrétní varianty návrhů komplexního zjišťování pracovní spokojenosti lišící se skladbou použitých diagnostických nástrojů, hloubkou, šíří záběru, časovou a ekonomickou náročností i finálním výstupem, budou sestaveny po dohodě s klientem a specifikaci jeho požadavků. Naši konzultanti jsou schopni flexibilně reagovat na specifická přání klienta a navrhnout řešení šité na míru jeho potřeb.
bottom